Pogany Residence, Gladstone, NJ , 1 ac lot +/- - DeBoerPlanning